Actualitate
Ordonanțele militare 5 și 6

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 5 din 30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările

ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații

Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 16 din 30.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020

privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 4 din anexa nr. 2 la același

decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu

modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1 – (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14

zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.

2

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori

economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile,

începând cu data de 6 aprilie 2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică zborurilor efectuate cu

aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care

asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

Art.2 – (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este abilitat să

asigure aplicarea și respectarea prevederilor art. 1 din prezenta ordonanță militară.

(2) Nerespectarea măsurii prevăzute la art.1 atrage răspunderea disciplinară,

civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și

regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituției prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 – (1) Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 din Ordonanța militară nr.4/2020

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, publicată în Monitorul Oficial

al României, Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, se modifică și vor avea următorul

cuprins:

„(1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea

autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare,

suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal

conform legii.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat / la care au

optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi

obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea

acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de

urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de

urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie

infracțiune.”

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.4 – Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr.4/2020 privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID – 19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, nu se aplică:

  1. a) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone

aflate sub incidența codului „zonă GALBENĂ” sau fără risc epidemiologic;

  1. b) piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone

aflate sub incidența codului „zonă ROȘIE” sau cu risc epidemiologic, care nu

3

coboară din aeronave între zboruri, sau poartă echipament de protecție

(combinezon, mănuși, ochelari, mască), dacă între zboruri coboară din

aeronavă.

Art.5 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela

ORDONANȚA MILITARĂ nr. 6 din 6 din 30.03.2020

privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor

comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor

unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.

1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările

ulterioare,

Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații

Speciale de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 17 din 30.03.2020,

În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020

privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct.1 și 3 din anexa nr. 2 la același

decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu

modificările și completările ulterioare,

Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1 – Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul

Suceava și în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea,

Ipotești, Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei.

2

Art.2 – Se instituie pe perioada stării de urgență o zonă de protecție, ca perimetru de

siguranță în jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale

administrative din județul Suceava.

Art.3 – În zona carantinată prevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea

pentru:

  1. a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și

resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată,

precum și a aprovizionării populației;

  1. b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară activități

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale,

sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și

protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii

alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.

Art.4 – Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, precum și

operatorii economici din domeniul transportului feroviar de persoane, nu vor

comercializa bilete/abonamente sau alte titluri de călătorie pentru transportul

călătorilor în zona carantinată decât dacă sunt respectate dispozițiile art. 3.

Art.5 – Toate restricțiile stabilite prin ordonanțe militare precedente se aplică în mod

corespunzător în localitățile carantinate și în zona de protecție.

Art.6 – Se împuternicește Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției

Suceava (CJCCI) pentru a stabili completări și derogări în ceea ce privește dispozițiile

prevăzute la art. 3.

Art.7 – (1) În zona de protecție, organele cu atribuții în domeniul apărării, ordinii

publice și securității naționale vor stabili măsuri specifice de prevenire și limitare a

intrării, respectiv a ieșirii persoanelor în/din zona de carantinare prevăzută la art. 1.

(2) În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a

persoanelor ce aparțin altor categorii socio-profesionale.

(3) Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștința

persoanelor din zona de protecție obligațiile ce le revin referitoare la deplasarea și

accesul în/din zona carantinată.

(4) Aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre zona carantinată se

realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare

cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.

Art.8 – Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis

doar pentru zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și

corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și

aterizărilor tehnice necomerciale.

3

Art.9 – Consiliul Județean Suceava împreună cu primarii și consiliile locale din

unitățile administrativ-teritoriale situate în zona de carantinare și zona de protecție

vor lua măsuri de a asigura funcționarea serviciile de protecție și asistență socială,

funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și

aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă

de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.

Art.10 – Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât

cele deschise circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și

comunale.

Art.11 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei

ordonanțe militare:

  1. a) Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția locală, pentru măsurile

prevăzute la art.3;

  1. b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsurile

prevăzute la art.4 și 8.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art.3, 4 și 8 atrage răspunderea

disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările

ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate

contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.12 – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul,

prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre

conținutul prezentei ordonanțe militare.

Ministrul Afacerilor Interne

Ion Marcel Vela

Care sunt majusculele din cuvântul : LupaMea?
Declaraţia zilei
"Suntem datori, poate în acest an de grele încercări mai mult decât oricând, să ne întoarcem la valorile și principiile care îi luminau pe înaintașii noștri, acum mai bine de un secol" -- Cosmin Vasile, preşedinte CJ Dolj ...
© Copyright 2008 - 2021 Lupa. Toate drepturile rezervate.